ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A Webáruház

1.1. Az AKADÉMIA KÁVÉZÓ Kft., mint Eladó üzemelteti a www.szomszedbisztro.hu weboldalon elérhető webáruházat (a továbbiakban: Webáruház).

2. Általános szerződési feltételek hatálya

2.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) személyi hatálya a 3. fejezetben részletezett szerződést megkötő szerződő felekre terjed ki.

2.2. Az ÁSZF tárgyi hatálya a 3. fejezetben részletezett szerződés szerinti termékértékesítésre és egyéb szolgáltatásnyújtásra terjed ki.

3. Az Eladó adatai

Név: AKADÉMIA KÁVÉZÓ Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő)Székhely: 4032 Debrecen, Akadémia utca 96.Adószám: 26766171-2-09Cégjegyzékszám: 09-09-030807Képviselő: Dr. Gyarmati Beáta ügyvezető önálló képviseleti joggalE-mail: info@szomszedbisztro.huWeboldal: www.szomszedbisztro.huFőtevékenység: 5610 ’08 Éttermi, mozgó vendéglátásTelefonszám: +36 30 300 10 10

4. A Szerződés

4.1. A Webáruházból történő megrendelés elfogadásával a megrendelést eladó személy (a továbbiakban: Vevő) és az Eladó között adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre.

4.2. A Vevő a Webáruházban kiválasztott terméket a weboldalon leírtak szerint rendelheti meg. A megrendelést követően a Vevő kap egy e-mailt az Eladótól a megrendelés leadásának tényéről, amely nem minősül a megrendelés elfogadásának.

4.3. A Szerződés Eladó általi írásbeli és/vagy e-mailben megküldött visszaigazolással jön létre.

4.4. Az Eladó fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket vagy a megrendelt termékek körét a visszaigazolásban eltérő tartalommal határozza meg. Ebben az esetben a felek közötti valamennyi korábbi megállapodás (pl. adásvételi szerződés, vételi ajánlat, fizetési megállapodás) hatályát veszti.

4.5. Amennyiben az Eladó a visszaigazolásban a megrendelés tartalmától eltér, úgy a visszaigazolás tartalma szerint jön létre a Szerződés, amennyiben a Vevő a visszaigazolás átvételét követő 3 napon belül azt nem kifogásolja. Amennyiben e határidőn belül kifejezetten jelzi a Vevő, hogy a visszaigazolás tartalmát nem fogadja el, úgy a Szerződés nem jön létre.

4.6. A Vevő megrendelési igényeinek ügyfélszolgálati feldolgozására és visszaigazolására az Eladó a következő határidőket biztosítja munkanapokon: 8:00 és 16:00 óra között

5. Szállítási feltételek

5.1. A Szerződés tárgyát képező termék kiszállítására az Eladó saját vagy általa megbízott futára útján történik.

5.2. Az Eladó a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót, almegbízottat vagy más közreműködőt igénybe venni. Az Eladó az általa igénybe vett alvállalkozóért, almegbízottért vagy más közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el.

5.3. A szállítási cím esetén feltüntetett adatok valódiságáért a Vevő kizárólagos felelősséggel tartozik.

5.4. A házhozszállítás díja utánvéttel vagy előreutalással történő fizetés esetén 500 Ft, azonban a 4.000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén a házhozszállítás ingyenes.

5.5. A szállítási határidő általában országhatáron belül általában, legfeljebb 3 munkanap, azon kívül 10 munkanap.

5.6. A megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidő a beszállítók teljesítése vagy más ok miatt módosulhat. Az Eladó mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelősséget nem vállal. Az Eladó fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve a részteljesítésre.

5.7. A Vevő (vagy képviselője) köteles a kiszállítás, átvétel időpontjában a kiszállított terméket (csomagot) átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az Eladó vagy a futár által kiállított bizonylatot (eladási szállítólevél, számla vagy más irat, elektronikus dokumentum) olvasható névvel, a személyazonosításra alkalmas adatokkal és aláírásával ellátva aláírni. Az áru feletti kárveszély a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:122. §-a alapján az átvétellel a Vevőre. Ha a Vevő vagy képviselője bármely ezen formai követelményekből bármelyiket elmulasztja, akkor Eladó nem vállal felelősséget a hiányos átvételi adatokkal kitöltött okmányok miatt felmerült kockázatokért és költségekért.

5.8. Amennyiben a Vevő a megrendelt és kiszállított termék(ek) átvételét megtagadja a Ptk. 6:142 §-a szerint tartozik felelősséggel a szerződésszegéssel okozott károkért. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a termék kiszállítása, megrendelése, lekötése és minden más, a jogellenes megtagadás miatti költsége kárnak minősül.

5.9. A Vevő megrendelt és kiszállított termék(ek) késedelmes átvétele esetén a Ptk. 6:156. § szerint az Eladó a dolog őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a kárveszély pedig a Vevőre száll át.

6. Vételár és fizetés

6.1. Az Eladó által a weboldalán forgalmazott termékek vételára magyar forintban értendő, amely tartalmazza a törvényben rögzített általános forgalmi adót. A feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget.

6.2. A Vevő köteles a termék vételárát legkésőbb az átvételkor hiánytalanul kiegyenlíteni.

6.3. A termék kifizetése az Eladó által megbízott futár részére bankkártyával vagy utánvéttel. történhet.

6.4. A Vevő részéről a számla akkor tekinthető megfizetettnek, ha a vételárat készpénzben az Eladó vagy annak megbízottja részére átadta, bankkártyás fizetés esetén a rendszer azt sikeresként visszaigazolta.

6.5 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. Elállás, felmondás

7.1. A fogyasztónak minősülő Vevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elállási jogot gyakorolhat. Az elállással és annak gyakorlásával összefüggő jogaira, továbbá a fogyasztók jogaira vonatkozó részletes tájékoztató az Eladó weboldalán megtalálható, az elállási nyilatkozat letölthető.

7.2. A fenti elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak minősülő Vevőnek kell viselnie, ha az Eladó nem vállalta e költség viselését, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza

8. Számlareklamáció

8.1. A Vevő számlareklamációt a számla átvételétől számított három munkanapon belül, kizárólag az info@szomszedbisztro.hu e-mailcímre küldött levélben jogosult előterjeszteni. A levélnek tartalmaznia kell a következő adatokat: Vevő neve, számla sorszáma és reklamáció ismertetése.

8.2. A határidőn belüli – Eladó által jogosnak talált – számlareklamációt követően Eladó új vagy helyesbítő számlát állít ki, melynek ÁFA-teljesítési határideje megegyezik a Szerződésben foglalt eredeti dátummal.

9. Szavatosság

9.1. A Vevő köteles az árut annak átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül megvizsgálni és a termék hibája esetén az Eladót írásban tájékoztatni. Ennek elmulasztása a Vevő részéről az Eladó teljesítésének minőségi és mennyiségi elfogadását jelenti.

10. Kellékszavatosság

10.1. Az Eladó hibás teljesítése esetén, a Vevő az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

10.2. A Vevőt – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

10.3. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, a Vevő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.4. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

11. Termékszavatosság

11.1 A termék hibája esetén a Vevő – választása szerint – az 10. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesítheti.

11.2 A Vevő termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

11.3 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.4 Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

11.5 A termék hibáját a Vevőnek kell bizonyítania.

11.6 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

11.7 A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

11.8 A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Vevő.

12. Jótállás

12.1. A termék hibás teljesítése esetén az Eladó jótállásra jogszabály szerint köteles.

12.2. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.3. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

13. Adatvédelmi tájékoztató

13.1. Az Eladó a Vevő személyes adatait a külön adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

14. Záró rendelkezések

14.1 A weboldal működésével kapcsolatos hibákért, a működés leállásáért, szüneteléséért az Eladó felelősséget nem vállal.

14.2 A Szerződésre és a Vevővel fennálló üzleti kapcsolatra – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a jelen ÁSZF, a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. szabályai az irányadók. Jelen ÁSZF-től eltérő vagy azzal ellentétes szerződéses feltételek csak abban az esetben érvényesek, ha ebben az Eladó és a Vevő kifejezetten és írásban megállapodtak.

14.3 Az Eladó a Ptk. 6:78. § (1) bekezdésének megfelelően a Vevő számára a www.bcbhigienia.hu weboldalán lehetővé teszi az ÁSZF tartalmának megismerését az adásvételi szerződés megkötése előtt. Egyúttal az Eladó fenntartja jogát jelen ÁSZF bármikori egyoldalú módosítására, amelyet módosított tartalommal szintén a www.bcbhigienia.hu weboldalon a módosításban megadott időponttól, de ennek hiányában a közzététel napjától érvényesként és alkalmazandóként kezel.

14.4 Amennyiben a felek között létrejött Szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a felek azt elsősorban békés úton rendezik.Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Vevő a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testülethez (székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.) fordulhat panasszal.Ezen felül a felek a jogvitájukra a debreceni székhelyű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

14.5 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve: magyar.

14.6 Az felek által tett írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.Az Eladó által a Vevő és más címzettek részére írásban, ajánlott, tértivevényes postai küldeményként megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

14.7 A felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni a feleket érintő és a felek jogviszonya szempontjából releváns minden változásról. Különösen vonatkozik ez a felek székhelyében, telephelyében vagy fióktelepében, továbbá elérhetőségében vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett bármilyen változásra.

Debrecen, 2021. 06. 03.AKADÉMIA KÁVÉZÓ Kft Eladó